هاست اختصاصی

منابع اختصاصی
 • ILPRO-1

  • فضا 1 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  9,500/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-2

  • فضا 2 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  12,500/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-3

  • فضا 3 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  16,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-4

  • فضا 4 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  19,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-5

  • فضا 5 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  22,500/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-6

  • فضا 10 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  40,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-7

  • فضا 15 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  49,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-8

  • فضا 20 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  56,500/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-9

  • فضا 25 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  65,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • ILPRO-10

  • فضا 30 گیگابایت NVMe

   پهنای باند نامحدود

   سایر امکانات نامحدود

   ادون دامین دارد-انتخابی

   نسخه پی اچ پی 5 الی 7

   کنترل پنل سیپنل CPanel

   سیستم عامل کلودلینوکس

   وب سرور لایت اسپید

   تحویل آنی پس از پرداخت

   پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
  75,400/ماهیانه
  سفارش دهید